VINHOMES CÔNG BỐ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG – CHƯƠNG TRÌNH “CƠ HỘI VÀNG – SỞ HỮU NHÀ SANG VINHOMES”

Cơ cu gii thưởng như sau: 
01 Gii đặc bit: 01 xe VinFast LuxA 2.0 phiên bn cao cp tr giá hơn 1 t đồng
10 Gi
i Nht: Mi gii 01 VinFast Klara S tr giá 39.900.000 đồng
40 Gi
i Nhì: Mi gii 01 Th quà tng ngh dưỡng ti Vinpearl tr giá 10.000.000 đồng
103 Gi
i Ba: Mi gii 01 Th quà tng ngh dưỡng ti Vinpearl tr giá 5.000.000 đồng

Xin chúc mng 154 khách hàng may mn đón trn cơn mưa gii thưởng t Vinhomes trong không khí hân hoan đón Tết ti nhà mi ca cư dân 2 đại đô th Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City!

D án Vinhomes Smart City:

STT

Mã căn

Tên KH

Gii thưởng

1

S3.033318

Nguyn Th Quyên

Gii nht

2

GS31209

Phí Anh Tun

Gii nht

3

S1.051202

Vũ Kim Dung

Gii nht

4

GS11502

Ngô Vi Trưởng

Gii nht

5

GS31709

Ngô Hương Lan

Gii nht

6

GS11507

Nguyn Th Nga

Gii nht

7

SA22806

Nguyn Th Hương

Gii nht

8

GS11020

Nguyn Th Thu Trang

Gii nht

9

GS33001

Trương Văn Dũng

Gii nht

10

S4.030315

Nguyn Th Thng

Gii Nhì

11

SA22008

Nguyn Th Minh Phượng

Gii Nhì

12

SA20711

Đào Bá Đảm

Gii Nhì

13

GS33501

Vũ Trung Kiên

Gii Nhì

14

GS10905

Trn Th Phượng

Gii Nhì

15

GS11014

Nguyn Th Hng Lam

Gii Nhì

16

S2.052815

Nguyn Đặng Minh Dũng

Gii Nhì

17

SA23707

Đào Th Tuyết

Gii Nhì

18

S2.051515

Trn Lan Anh

Gii Nhì

19

GS32305

T Trung Hiếu

Gii Nhì

20

S2.052216

Nguyn Thái Hà

Gii Nhì

21

S3.0215A12

Phan Hi Hà

Gii Nhì

22

S4.030608A

Trnh Th Thm

Gii Nhì

23

S2.031512

Nguyn Văn Tùng

Gii Nhì

24

GS11712

Đặng Linh Chi

Gii Nhì

25

S2.031518

Hoàng Th Chang

Gii Nhì

26

SA21113

Trn Th Hoa

Gii Nhì

27

GS11604

Vũ Văn Phi

Gii Nhì

28

S4.033108A

Tô Như Khánh

Gii Nhì

29

S4.012014

Phm Th Bích Tho

Gii Nhì

30

S2.050319

Nguyn Như Hiếu

Gii Nhì

31

S2.051005

Nguyn Văn Phương

Gii Nhì

32

GS32605

Nguyn Văn Kim

Gii Nhì

33

GS13907

Vương Phước Tín

Gii Ba

34

S4.032003

Hoàng Văn Lch

Gii Ba

35

S3.021712

KIM HANYONG

Gii Ba

36

S4.032718

Đoàn Thế Cường

Gii Ba

37

S2.051701

Trn Th Giáp

Gii Ba

38

SA21005

Doãn Ánh Dương

Gii Ba

39

GS10426

Nguyn Thanh Minh

Gii Ba

40

GS31901

Hoàng Th Ngc Anh

Gii Ba

41

GS32202

Lai Ngc Dũng

Gii Ba

42

S4.021114

Phm Văn Nam

Gii Ba

43

S3.032918

Phm Ngc Chinh

Gii Ba

44

S2.052715A

Vũ Th Hng Chuyên

Gii Ba

45

S3.0312A09

Lê Phương Anh

Gii Ba

46

S4.032508

Trn Mnh Hùng

Gii Ba

47

S2.052905

Nguyn Th Hng

Gii Ba

48

SA21404

Nguyn Hà Vit Anh

Gii Ba

49

SA21403

Nguyn Hà Vit Anh

Gii Ba

50

SA21402

Bùi Quang Huy

Gii Ba

51

GS11402

Hoàng Th Thu Lài

Gii Ba

52

S4.011619

Trn Khánh Huyn

Gii Ba

53

SA21219

Phm Th Thanh Hng

Gii Ba

54

GS11007

Đặng Quc Hùng

Gii Ba

55

SA20301

Công ty TNHH Mnh Hng Thái

Gii Ba

56

S3.031001

Vương Thu Linh

Gii Ba

57

SA21306

Lê Tiến Vit

Gii Ba

58

GS33319

Nguyn Thế Vinh

Gii Ba

59

S3.033011

Nguyn Th Bích Thy

Gii Ba

60

S2.052612A

Nguyn Th Ngc Phương

Gii Ba

61

GS32919

Nguyn Vit Tiến

Gii Ba

62

SA20904

Vương Xuân Trác

Gii Ba

63

S3.0305A18

Nguyn Th

Gii Ba

64

S4.031108A

Nguyn Th Duyên

Gii Ba

65

GS33208

Lê Anh Tun

Gii Ba

66

SA22017

Lê Hu Tân

Gii Ba

67

S3.013111

Phm Th Hi Yến

Gii Ba

68

S4.020322

Lê Doãn Huyn

Gii Ba

69

S4.032509

Phm Th Thanh Huê

Gii Ba

70

GS31509

Vũ Quang Thông

Gii Ba

71

S4.020406

Lê Th Thu Hng

Gii Ba

72

GS11607

Ngô Th Cm Nhung

Gii Ba

73

S2.052015A

Hoàng Mnh Định

Gii Ba

74

S4.023420

Hoàng Th Hng

Gii Ba

75

GS11401

Hoàng Th Thu Lài

Gii Ba

76

GS32308

Cát Th Thanh Hà

Gii Ba

77

S2.051615A

Triu Huyn My

Gii Ba

78

S4.033008

Đặng Lê Minh

Gii Ba

79

S4.022322

Ngô Quang Dũng

Gii Ba

80

GS33009

Hoàng Th Nga

Gii Ba

81

S4.021916

T Th Thy

Gii Ba

82

S4.0308A06

Trn Đình Thc

Gii Ba

83

GS12303

Vũ Thành Trung

Gii Ba

84

S2.050818

Nguyn Huy Hoàng

Gii Ba

85

S4.031806

Vũ Th Thu Tho

Gii Ba

86

GS12002

Nguyn Trung Hiếu

Gii Ba

87

S2.051619

Trn Minh Tho

Gii Ba

 

D án Vinhomes Ocean Park:

STT

Tên căn

Tên KH

Trúng gii

1

R1.050524

Trn Sương

Đặc bit

2

S1.022206

Chu Đỗ Khánh Hu

Gii Nht

3

S2.1112A18

Đức Thng

Gii Nhì

4

S2.121120

Đinh Xuân Hoàng

Gii Nhì

5

S2.122402

Nguyn Th Vân Anh

Gii Nhì

6

R1.021812

Đào Xuân Lan

Gii Nhì

7

R1.030212

Ngô Th Dinh

Gii Nhì

8

R1.032308

Nh Th Vit Dung

Gii Nhì

9

R1.035A05

Trn Quang Ân

Gii Nhì

10

R1.053022

Đặng Hng Phượng

Gii Nhì

11

S1.118A05

Nguyn Th Chuyên

Gii Nhì

12

S2.025A15A

Ch Bích Thy

Gii Nhì

13

S2.031228

Phm Hng Nhung

Gii Nhì

14

S1.061112

Phm Văn Quân

Gii Nhì

15

S1.0112A22

Đào Tiến Tùng

Gii Nhì

16

S1.01218A

Nguyn Minh Tân

Gii Nhì

17

S1.012316

Ngô Th Thanh

Gii Nhì

18

S1.022017

Nguyn Văn Bc

Gii Nhì

19

S1.032417

Nguyn Kiu Oanh

Gii Nhì

20

S2.1112A12A

Nguyn Th Thu Phương

Gii ba

21

S2.120315A

Nguyn Th Thơ

Gii ba

22

S2.120503

Lê Hu Bình

Gii ba

23

S2.120615A

Phm Thu Hương

Gii ba

24

R1.023020

Nguyn Th Nhã

Gii ba

25

R1.020809

Trn Th Ngc Liên

Gii ba

26

R1.031106

Phm Th Thơm

Gii ba

27

R1.031512A

Trn Huyn Linh

Gii ba

28

R1.031918

Vũ Th Phương Vinh

Gii ba

29

R1.032315A

Nguyn Th

Gii ba

30

R1.030510

Đinh Xuân Bình

Gii ba

31

R1.030512

Hoàng Vit Dũng

Gii ba

32

R1.03068A

Vũ Ngc Đài

Gii ba

33

R1.055A18

Nguyn Tun Hùng

Gii ba

34

R1.058A05

Vũ Th Oanh

Gii ba

35

S1.1112A02

Nguyn Văn Dũng

Gii ba

36

S1.112109

Nguyn Tùng Lâm

Gii ba

37

S1.121108

Trn Đình Trưởng

Gii ba

38

S1.1212A05

Phm Thanh Huyên

Gii ba

39

S2.160326

Dương Th Hin

Gii ba

40

S2.012606

Lê Văn Thành

Gii ba

41

S2.025A19

Li Quang Nhương

Gii ba

42

S2.032411

Trn Qunh Anh

Gii ba

43

S2.032429

Bùi Th Liên

Gii ba

44

S2.038A28

Phan Th Hường

Gii ba

45

S2.038A29

Đặng Văn Tuân

Gii ba

46

S1.0612A12A

Nguyn Th Thu Dung

Gii ba

47

S1.062619

Trn Th Hng

Gii ba

48

S1.06038A

Phm Thanh Cht

Gii ba

49

S1.060515

Đào Văn Dũng

Gii ba

50

S1.07215A

Lưu Trng Quang

Gii ba

51

S1.080211

Nguyn Anh Dũng

Gii ba

52

S1.012216

Nguyn Lan Vy

Gii ba

53

S1.012219

Đoàn Văn Phúc

Gii ba

54

S1.012412A

Lê Th Thu Thy

Gii ba

55

S1.021208

Kiu Th L Thu

Gii ba

56

S1.021903

Tng Th Trang Anh

Gii ba

57

S1.022115A

Phm Th Yến

Gii ba

58

S1.022416

Đào Hoàng Hiu

Gii ba

59

S1.022715A

Phùng Th Quế Anh

Gii ba

60

S1.020915

Nguyn Văn Hào

Gii ba

61

S1.020917

Nguyn Thành Đồng

Gii ba

62

S1.031212A

Nguyn Văn Huy

Gii ba

63

S1.032201

Kiu Th Nga

Gii ba

64

S1.03268A

Đặng Th Huê

Gii ba

65

S2.08208A

Nguyn Th Bình

Gii ba

66

S2.092312

Nguyn Gia Hân

Gii ba

67

S2.092612

Nguyn Th Sâm

Gii ba

 

Vinhomes s liên h khách hàng trong thi gian sm nht để hoàn thin th tc trao gii thưởng theo danh sách trên đây.

 

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *

Bài viết mới nhất

Album Video

Nhà phố thương mại điển hình, với thiết kế khác biệt nằm trong khu tổng thể dự án quy mô tầm cỡ quốc tế
icon
Ngọc Lan Villas tự hào mang đến những trải nghiệm trên cả tuyệt vời cho khách hàng. Chi tiết xin vui lòng liên hệ:

► Hotline: 0931.680.666

► Email: 

► Địa chỉ: 

  • Tầng B2 – Vinhomes Royal City, Số 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Tầng B1 – Vinhomes Times City, Số 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
nhận tư vấn
Chỉnh sửa hình ảnh